Posted in บทสวดมนต์

อานิสงส์ของการ สวดมนต์ ภาวนา

จุดหมายของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ๑. เพื่อน้อมจิตใจนึกถึงคุณพระรัตนตรัย ที่มีต่อตัวเองรวมทั้งชาวโ…

Continue Reading อานิสงส์ของการ สวดมนต์ ภาวนา
Posted in บทสวดมนต์

ประวัติคามเป็นมาของ บทสวดมนต์

การสวดมนต์ไหว้พระเป็นการสร้างมนต์ชีวิตไว้ประจำตัว เป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทรวมทั้งสร้างอำนา…

Continue Reading ประวัติคามเป็นมาของ บทสวดมนต์