Posted in My Blog

การกรวดน้ำหมายถึงการตั้งมั่นอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้เสียชีวิตพร้อมกับรินน้ำเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่อง…

Continue Reading
Posted in My Blog

บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

นำโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋…

Continue Reading บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม