Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ อิติปิโส

บทสวดมนต์ อิติปิโสนี้ มักจะได้ยินตอนเราไปทำบุญ ที่วัดเวลาพระสวดตอนเช้า หรือ เวลาไปงานมงคง ทำบุญบ้านข…

Continue Reading บทสวดมนต์ อิติปิโส
Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ก่อนอน

การสวดมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จะเห็นคนเฒ่าคนแก่ หรือ ปู่ย่าตายายเรา ชอบทำบุญใส่บาตร ในตอนเช้า และ …

Continue Reading บทสวดมนต์ก่อนอน
Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาไปวัด หรือ ทำบุญ ส่วนมาก มัคนายก จะเป็นคนนำกล่าวบทสวดนี้ ไปถึงการ กล…

Continue Reading บทสวดมนต์ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
Posted in บทสวดมนต์

ที่มาของการกล่าว นะโม 3 จบ

หลายคนคงจะสงสัยว่า เพราะเหตุไรจำเป็นต้องกล่าวบทคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก่อนว่าเวทมนตร์คาถา (โบรา…

Continue Reading ที่มาของการกล่าว นะโม 3 จบ
Posted in บทสวดมนต์

อานิสงส์ของการ สวดมนต์ ภาวนา

จุดหมายของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ๑. เพื่อน้อมจิตใจนึกถึงคุณพระรัตนตรัย ที่มีต่อตัวเองรวมทั้งชาวโ…

Continue Reading อานิสงส์ของการ สวดมนต์ ภาวนา
Posted in บทสวดมนต์

ประวัติคามเป็นมาของ บทสวดมนต์

การสวดมนต์ไหว้พระเป็นการสร้างมนต์ชีวิตไว้ประจำตัว เป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทรวมทั้งสร้างอำนา…

Continue Reading ประวัติคามเป็นมาของ บทสวดมนต์