Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ก่อนอน

การสวดมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จะเห็นคนเฒ่าคนแก่ หรือ ปู่ย่าตายายเรา ชอบทำบุญใส่บาตร ในตอนเช้า และ …

Continue Reading บทสวดมนต์ก่อนอน
Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาไปวัด หรือ ทำบุญ ส่วนมาก มัคนายก จะเป็นคนนำกล่าวบทสวดนี้ ไปถึงการ กล…

Continue Reading บทสวดมนต์ คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
Posted in บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ อิติปิโส

บทสวดมนต์ อิติปิโสนี้ มักจะได้ยินตอนเราไปทำบุญ ที่วัดเวลาพระสวดตอนเช้า หรือ เวลาไปงานมงคง ทำบุญบ้านข…

Continue Reading บทสวดมนต์ อิติปิโส
Posted in บทสวดมนต์

ที่มาของการกล่าว นะโม 3 จบ

หลายคนคงจะสงสัยว่า เพราะเหตุไรจำเป็นต้องกล่าวบทคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก่อนว่าเวทมนตร์คาถา (โบรา…

Continue Reading ที่มาของการกล่าว นะโม 3 จบ
Posted in บทสวดมนต์

อานิสงส์ของการ สวดมนต์ ภาวนา

จุดหมายของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ๑. เพื่อน้อมจิตใจนึกถึงคุณพระรัตนตรัย ที่มีต่อตัวเองรวมทั้งชาวโ…

Continue Reading อานิสงส์ของการ สวดมนต์ ภาวนา
Posted in บทสวดมนต์

ประวัติคามเป็นมาของ บทสวดมนต์

การสวดมนต์ไหว้พระเป็นการสร้างมนต์ชีวิตไว้ประจำตัว เป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทรวมทั้งสร้างอำนา…

Continue Reading ประวัติคามเป็นมาของ บทสวดมนต์