การกรวดน้ำหมายถึงการตั้งมั่นอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้เสียชีวิตพร้อมกับรินน้ำเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องรวมกระแสจิตใจอุทิศนั้นแน่แน่ว วิธีนิยม ทำกันดังต่อไปนี้
เริ่มต้นตระเตรียมน้ำที่สะอาดใส่ภาชนะไว้พอเหมาะพอควร จะเป็นคณฑี ขวดเล็ก ถ้วยน้ำ หรือขัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
พอพระสงฆ์เริ่ม อนุโมทนาด้วยบท ยถา… ก็เริ่มกรวดน้ำ อย่างตั้งใจ นึกอุทิศส่วนบุญ มือขวาจับภาชนะน้ำริน
ใช้มือซ้ายพยุง แล้วว่าบทกรวดน้ำในใจไปจนกระทั่งจบ

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ,
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ,
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา
– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ,
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ,
ขอให้เทวดาทั้งหลาย , จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ,
ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ,
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ  
ถ้ามี ชื่อ-สกุล ของเจ้ากรรมนายเวร สามารถระบุเจาะจงลงไปได้เลย…

สนับสนุนการจัดทำโดย w88

Author: Curtis Emory