อานิสงส์ของการ สวดมนต์ ภาวนา

จุดหมายของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
๑. เพื่อน้อมจิตใจนึกถึงคุณพระรัตนตรัย ที่มีต่อตัวเองรวมทั้งชาวโลกแล้วก็ได้ฝึกฝนพุทธานุสติ ธัมมานุสติ รวมทั้งสังฆานุสติ
๒. เพื่อปลูกฝังความดีวัฒนธรรม และก็ขนบประเพณีของไทย แก่เด็กและก็เยาวชนของชาติให้มั่นคง
๓. เพื่อมีส่วนร่วมสำหรับในการรักษาสืบต่อวัฒนธรรมไทยรวมทั้งขนบประเพณีอันดีเลิศ
๔. เพื่อกำเนิดสติปัญญา ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตัวพระธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๕. เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาใช้เพื่อการดำรงชีพทุกวัน เพื่อความ เจริญรุ่งเรืองมั่นคงแก่ตัวเอง
๖. เพื่อสร้างความพร้อมใจอันดีเลิศระหว่างหมู่คณะแล้วก็คนภายในชาติ
๗. เพื่อสนับสนุนความเป็นผู้กล้าหาญทางด้านศีลธรรม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนมั่นคงด้านจิตใจ
๘. เพื่อกำเนิดความซาบซึ้งในสุนทรียรสของงานประพันธ์และก็ภาษาไทย


ผลบุญของการสวดมนต์ภาวนา
๑. กำจัดนิวรณ์ อันเป็นปัญหาในการทำความดี ก่อเกิดความมีชีวิตชีวาแจ่มใส จิตใจ ร่าเริง
๒. ได้ศึกษาเล่าเรียนคำกล่าวอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตามหลักสิกขา 3 เพราะเหตุว่าในขณะสวดมนต์ไหว้พระมีกายคำพูดธรรมดา(มีศีล) มีใจใส่ใจแน่แน่วอยู่กับบทสวดมนต์(มีสมาธิ) ได้ทราบความดีของพระรัตนตรัยตามคำแปลของบทสวดมนตร์(มีสติปัญญา)
๓. ตัดรากความเห็นแก่ได้ เนื่องจากว่าขณะสวดมนต์ไหว้พระจิตฝักใฝ่อยู่ที่บทสวดมนตร์ ไม่นึกถึงตนเอง ความโลภละโมบ ความโกรธเคือง ความหลง ก็เลยมิได้จังหวะเข้ามาแทรกในจิตได้
๔. จิตไม่หม่นหมอง กำเนิดสมาธิมั่นคง เพราะว่าขณะสวดมนต์ไหว้พระผู้สวดมนตร์ต้องสงบจิตสงบใจแน่แน่ว ด้วยเกรงว่าจะสวดมนตร์ไม่ถูก จิตก็เลยเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิความเงียบสงบใจเย็นย่อมเกิดขึ้น
๕. ได้เสริมส่งสติปัญญาบารมี การสวดภาวนาได้ทราบคำแปล รู้เรื่องรู้ราวหมาย ย่อมทำให้ผู้สวดมนตร์ได้สติปัญญาบารมี ทำให้คำกล่าวสอนมั่นคง ไม่ผิดฟั่นเฟือนไปจากเดิม
๖. เป็นการสืบต่อคุณความดีสืบต่ออายุพุทธศาสนา ด้วยเหตุว่าการท่องมนต์ ผู้สวดมนตร์ย่อมได้ทราบวิถีทางปฏิบัติสำหรับการดำรงชีวิตที่ดี เมื่อทำตามย่อมได้รับผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบของจิตใจ โน่นเป็นศาสนาพุทธมั่นคงอยู่กับผู้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ถือว่าเป็นได้บูชาสืบต่ออายุพุทธศาสนาให้ยืนยาวถัดไปโดยแท้
๗. ปฏิบัติหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาให้บริบูรณ์ ผู้สวดมนต์ไหว้พระย่อมมีชื่อเสียงว่า ได้ปฏิบัติภารกิจของอุบาสกอุบาสิกาให้บริบูรณ์ เป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆประพฤติตาม กำเนิดความปรองดองในสังคมและก็หมู่คณะ

โฆษณา -:- จ่ายจริง สล๊อตออนไลน์ เกมส์เยอะ ยิงปลา มีให้เลือกมากมาย -:-

Author: Curtis Emory