บทสวดมนต์ก่อนอน

การสวดมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จะเห็นคนเฒ่าคนแก่ หรือ ปู่ย่าตายายเรา ชอบทำบุญใส่บาตร ในตอนเช้า และ ก่อนนอนท่านก็สวดมนต์ หน้าหิ้งพระบ้าง หรือ สวด บนที่นอน แล้ว กราบหมอนก่อนนอน เพื่อเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อ ให้หลับสบาย เสริมบารมีปัดเป่าสิ่งไม่ดี ทำให้การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นที่นิยมสืบทอดกันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

บทสวดมนต์ที่นิยม สวดกันก่อนนอนเป็นประจำได้แก

การบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เมื่อสวดเสร็จแล้ว อย่าลืม สวด แผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง

เสร็จแล้วกราบ ส่วนตัวจะกราบ 5 ครับ

1.กราบ พระพุทธ

2.กราบ พระธรรม

3.กราบ พระสงฆ์

4.กราบ พ่อแม่บิดามารดา

5.กราบ คูรบา อาจารย์

สำหรับใครที่นอนไม่ค่อยหลับ สามารถสวดมนต์ให้ มีจิตสมาธิที่ดี

คาสิโนออนไลน์

Author: Curtis Emory